Privacy

PRIVACYVERKLARING BOS ADVOCATENPRAKTIJK

Bos Advocatenpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Bos Advocatenpraktijk waardeert uw vertrouwen in dit kantoor en voldoet in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Hieronder leest u op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bos Advocatenpraktijk verwerkt persoonsgegevens over u, omdat u gebruikt maakt van de diensten van Bos Advocatenpraktijk en/of omdat u deze  persoonsgegevens zelf aan Bos Advocatenpraktijk verstrekt en/of omdat deze persoonsgegevens door derden noodzakelijkerwijze aan Bos Advocatenpraktijk worden verstrekt, zoals uittreksels door de gemeente.

Door gebruik te maken van de diensten van Bos Advocatenpraktijk, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die door Bos Advocatenpraktijk worden verwerkt:

 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, e-mail of anderszins op elektronische wijze en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Bos Advocatenpraktijk verwerkt voor zover nodig de navolgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens over uw gezondheid.

Waarom de gegevens nodig zijn

Bos Advocatenpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

 • het voor uuitvoeren van juridische werkzaamheden met facturering, indien u voor die werkzaamheden een opdracht heeft verstrekt;
 • het onderhouden van contact met u;
 • het voldoen aan voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens

Bos Advocatenpraktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de navolgende rechtsgronden:

 • toestemming;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang.

De bewaartermijn

Bos Advocatenpraktijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Persoonsgegevens delen met derden

Bos Advocatenpraktijk verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bos Advocatenpraktijk kan voor het uitvoeren van de werkzaamheden dienstverleners inschakelen die uitsluitend in opdracht van Bos Advocatenpraktijk uw persoonsgegevens verwerken. In dat voorkomende geval wordt met deze subverwerkers een subverwerkersovereenkomst gesloten, die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt. Bos Advocatenpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze subverwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te doen corrigeren of te doen verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het e-mailadres of kantooradres van Bos Advocatenpraktijk. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, dient u zich persoonlijk te legitimeren in het kantoor van Bos Advocatenpraktijk. Op uw verzoek zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken worden gereageerd.

Beveiliging

Bos Advocatenpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen, zowel elektronisch als fysiek, zijn goed beveiligd. Slechts personeel van Bos Advocatenpraktijk heeft toegang tot deze gegevens.

Indien gebruikt wordt gemaakt van externe ICTdienstverleners, die daardoor ook toegang hebben tot uw gegevens, worden die dienstverleners door Bos Advocatenpraktijk verplicht de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen, en wordt hen verboden die gegevens in te zien.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met Bos Advocatenpraktijk. Dat kan telefonisch, per e-mail of gewone post. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via een klachtenformulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of per post (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Wijzigingen

Bos Advocatenpraktijk kan deze Privacyverklaring met regelmaat om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website te plaatsen. U wordt aangeraden de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Bos Advocatenpraktijk uw persoonsgegevens gebruikt.

De hier getoonde versie is versie 1.0 van 10 oktober 2020.